Tarihi Yazılar

Oğuz Kağan Destanı, Hun Türklerinin destanıdır. Fakat bu destanın bugün elimizde bulunan parçası, İslâmiyet’ten sonra, 13. yüzyılda, Uygur Türkçesiyle yazıya geçirilmiştir. Aslında destan çok uzundu. Bugün “Dede Korkut Hikâyeleri” diye bildiğimiz yazılar, o destanın İslâmî geleneğe adapte edilmiş bölümlerinden başka bir şey değildir. Aşağıda bugünkü Türkçe ile sunacağımız ve apayrı bir bölüm olarak yazıya geçmiş parça, İslâmiyet’ten sonra yazılmış olmasına rağmen, orijinalliğini oldukça korumuştur. Oğuz Destanının bu ayrı bölümünün bugün tek bir yazma nüshası vardır, o da Paris’teki “Bibliothèque Naionale” dedir. Bu kütüphanenin “Türkçe Eserler” seksiyonunda 1001 numara ile kayıtlı bulunuyor. Oğuz Kağan Destanı Bu yazma günümüz...
Türklerin geçmişini aydınlatan ışık Altın Elbiseli Adam kurganında çıkan bir tabak üzerinde iki satırlık yazıydı ve 2500 yıl önce yazılmıştı. Altın Elbiseli Adam Türk tarihinin parlak geçmişine belge ve anıtlarla, Altın Elbiseli Adam’ın da bulunduğu, atalar yadigârı kurganlarla ışık tutan coğrafî bölgelerden biri İşık Göl civarıdır. Kuzeydoğusunda Aladağlar’ın, güneydoğusunda Tanrı Dağları’nın uzandığı bu göl, bugünkü Kazakistan Muhtar Cumhuriyeti’nin başkenti Alma-Ata ile, Kırgızistan Muhtar Cemiyeti’nin başkenti Frunze (Pişpek)nin yakınında, bu şehirlerin güneyinde yer alır. Yüzölçümü 6200 kilometre karedir. Bu bölge, Karakurum gibi, Ötüken gibi, yüzlerce, binlerce yıldan beri Türklerin kutlu merkezlerinden biridir. Bugüne kadar bu...
Türkler hiçbir zaman putlara, kurtlara, kuşlara tapmadılar. Peki Eski Türkler nelere taparlardı? Eski Türkler nelere taparlardı Binlerce yıllık Türk tarihini aydınlatan yeni yeni belgelerin bulunmakta olduğunu belirttikten sonra, bunların bulunmasındaki gecikmeyi, büyük yapıların, heykellerin, barkların neden çok bulunmadığını kısaca açıklamayı, eski Türklerin göçebelikleri, inançları, yaşayışları ve karakterleri hakkında bir özet bilgi vermeyi gerekli görüyoruz. Putlarını kendileri yapan, yaptıklarına tapan insanlar olmadılar. Bilinen bir gerçektir ki puta tapmış olan eski milletler (devletler, imparatorluklar), meselâ Sümerler, Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar, İranlılar, Mayalar, Aztekler vb… en güzel, en büyük heykelleri...
Türklerden tamamen kurtulmayı ve Türk halkını yok etmeyi düşünen Çinlilere karşı yapılan ihtilallerin en bilineni Kürşad İhtilali olanıdır. Kürşad İhtilali Doğu Türk Hakanlığını yıkan ve kağan soyundan olanları başkentlerine götürüp bunlara kontrol altında tutabilecekleri görevler veren Çinliler, Türklerden tamamen kurtulmak için Türk halkını yok etmeyi, Çinlileştirmeyi düşündüler. Onun için Türklerin büyük bir bölümünü Çin Seddi boyuna yerleştirdiler. Fakat bu baskı Türklerin direncini arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Dillerine, örf ve âdetlerine sımsıkı sarıldılar, öc almak için bilendiler. 50 yıl süren esaret hayatında fırsat buldukça baş kaldırdılar. Bu baş kaldırmalardan biri Türk tarihinin altın sayfalarını oluşturur ve...
Bu yazıda, gerek bilinçli gerekse de kulaktan duyma sözlerle Türkler ile ilgili yanlış tabular hakkında bilgiler verip, düzeltmelerin neler olduğu anlatılmaktadır. Türkler ile ilgili yanlış tabular Eski Türklerin medeniyetlerini yansıtan kurgan, atalar anıtı, şehir kalıntısı, demir ve altın işlemeler ve yazı örnekleri gibi en önemli belgelerin, bol olarak ancak son zamanlarda, son yirmi yıldan beri bulunduğu, devam eden kazılarda her gün yeni bir eserin meydana çıkarıldığı görülmektedir. Türk tarihi hakkında tahminlere dayanan ama asla gerçeği yansıtmayan hükümleri alt-üst eden bu bulguların daha da çoğalacağı anlaşılmakta ve gösterge niteliğindeki belgeler ve yeni girişimler ortaya çıkmaktadır. Son zamanlardaki keşiflerden önce bazı...
Bu yazımızda Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları hakkında kapsamlı bir şekilde süreçleri belirtip, bilgileri sizlere aktaracağız. Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eskiçağlarda, Orta Asya’da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Yenisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500’lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylar’a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar’a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu. M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylar’a inmiş, Türkistan’a (Doğu ve Batı-Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut...
Üst Alt